Batthyány-missilisek (P 1314)

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A Magyar Országos Levéltár „Családok, személyek, 1945 előtti nem kormányzati szervek iratai” (P szekció) gyűjteményében őrzött számos történeti jelentőségű családi levéltár közül mind tartalmát, mind terjedelmét tekintve kiemelkedik a Batthyány család levéltára (az iratok évköre: 1527-1944, terjedelme: 211.60 iratfolyóméter). A család levéltárán belül is igen értékes és tekintélyes gyűjteményt képez a XVI-XVII. századi levelezés (Missiles P 1314, 1-124 doboz, No. 1-55060). Jól jelzi ezt a tényt, hogy a történettudomány szinte valamennyi ága számára a korszak elsőszámú levéltári forrásai közé tartozik.

Az eredetileg Körmenden őrzött levélgyűjteményt, amelyhez egykorú segédlet nem állt rendelkezésre, a II. világháború idején dr. Iványi Béla (1903-1914 között országos levéltárnok, majd egyetemi professzor, végül a Batthyány család utolsó körmendi levéltárosa)levélírók és időrend szerint kialakított csoportokba rendezte és jegyzékbe foglalta. E jegyzék, a levélíró és a címzett nevét, a levél keltét, terjedelmét, nyelvét tartalmazza, feltünteti az időközben elkallódott vagy megsemmisült leveleket is. Használhatósága azonban némely esetben rendkívül korlátozott: így az egy személy által írt több levélnél csak az első és az utolsó levél címzettjét, dátumát és keltezési helyét tünteti fel.

A háborús események következtében azonban a gyűjtemény rendje felbomlott, a levelek közül sok meg is semmisült. Ezért rendezése ismételten szükségessé vált, amit Iványi újólag elvégzett. Időközben a gyűjtemény fennmaradt részét Körmendről a keszthelyi Balatoni Múzeumba, majd 1953-ban a Magyar Országos Levéltárba szállították. Itt a missilis anyag ellenőrző rendezése során újabb levélírói jegyzék készült, amelyben a 25,60 folyóméter terjedelmű iratanyagot a levélírók betűrendjében sorszámmal látták el és jegyzékelték. A kutatás a mai napig lényegében ennek a 3 kötetes levélírói mutatónak a segítségével végezhető. Ez a segédlet viszont a megváltozott kutatói igényeknek már nem felel meg, így szükségessé vált egy korszerű, a jelenlegi történeti kutatás igényeit lehetőség szerint teljességgel kielégítő adatbázis elkészítése. A korábbi hiányosságokat az adatbázis készítője több mint 55 ezer levél egyenkénti áttekintésével kiküszöbölte. E munka során elvégezte a számítógépre vitt adatok és a fennmaradt eredeti iratok adatainak összevetését, kiegészítését, valamint a jegyzékben előforduló hibák korrekcióját is. Pótlólagosan belefoglalta az adatbázisba az Illésházy család iratanyagának rendezése során előkerült, Batthyány vonatkozású 16–17. századi leveleket is, amelyeket Iványi, jegyzékének összeállítása idején még nem ismert vagy nem vett figyelembe. (Ezek a 108053-110318 számú jelzet alatt felsorolt levelek.)

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Az adatbázisok az MNL "Adatbázisok Online" felületén kutatható.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Az eredeti segédlet, az Iványi féle jegyzék kiadás céljából elektronikusan rögzített változatát konvertálta a MOL adatbázisba, és ezt egészítette ki a saját, az anyag levéltárba kerülésekor (1953) készült jegyzékének adataival.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

nincs

Törzsszám
P 1314
Országkód
HU
Rekordok száma
58.3K

Iratanyag típusa Missilis

A segédlet jellege darabjegyzék

Azonosító 3

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések Az adatbázisban az iratanyag átdobozolása miatt változott a LEVEL tábla DOBOZ mező tartalma.

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő lezárt

Verzióval kapcsolatos információk 2. verzió

Létrehozásában közreműködők

Létrehozásáért felelős személy Künstlerné Virág Éva

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai -

A módosítások rövid összefoglalása -

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája -

Rekordok pontos száma 58 288

Összes törzsszámP 1314

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató