Középkori oklevelek - 1526 előtti oklevelek

A segédlet leírására vonatkozó adatok

A Somogy Megyei Levéltár középkori oklevelei


A Somogy Megyei Levéltár folyamatos erőfeszítéseket tesz azért, hogy az információáramlás és a technikai vívmányok minden lehetőségét kihasználva megismertesse a nagyközönséget az intézmény birtokában lévő páratlan kincsekkel, felbecsülhetetlen értékű iratanyaggal, a tartalmilag és esztétikailag egyaránt értékes forrásokkal. Így egyrészt megmutathatja magát a levéltár, mint közgyűjteményi intézmény, másrészt gazdagíthatja, gyarapíthatja a kultúra, a történelem és a helytörténet kutatóinak lehetőségeit.


A Somogy Megyei Levéltár hosszú távú munkaterv alapján teszi közkinccsé iratait. A munka ütemezésénél elsősorban a dokumentumok korát, állapotát és történeti értékét vesszük figyelembe. A levéltárnak a legkorábbi, legveszélyeztetettebb állapotban lévő iratait digitalizáljuk, és - a kor követelményeinek megfelelően - cd-n, interneten tesszük hozzáférhetővé, míg más, tartalmilag közérdeklődésre számot tartó irategyüttest könyv formájában jelentetünk meg. Könyvészeti megjelenési lehetőségeink bővítése céljából új sorozatokat indítottunk útjára (ezekről bővebb információk a www.smarchive.hu weblapon találhatóak).


Forráskiadási terveinkben elsőbbséget élvezett természetesen a levéltár páratlan értékű Mohács előtti oklevélgyűjteményének közkinccsé tétele. Mivel kutatók kezébe a kutatási lehetőségek korlátozottsága miatt nem kerülhetnek ezek a becses források, hozzáférést kívántunk biztosítani az oklevelekhez. A legjobb megoldásnak azt véltük, ha digitális formában, cd-n és az interneten tesszük közzé őket, ezáltal az egész világ számára kutathatóvá válnak a valóban egyetemes forrásértékkel bíró oklevelek.


Kiadványunk - reméljük - minden igényt kielégít. Minden egyes oklevél eredetiben jelenik meg a számítógép képernyőjén, lehetőség van a kép nagyítására, nyomtatására. A digitális kép mellett, az oklevélleírásban, az oklevelekkel kapcsolatosan minden lényeges adat megtalálható, többek között az irat jelzete (a DF-szám a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjteményének jelzete), keltezése, a fennmaradás módja, az oklevél kiadója, anyaga, a pecsét leírása, továbbá az iratban szereplő helységnevek.


Végül, de nem utolsósorban a latin nyelvű oklevelek magyar nyelvű tartalmi kivonatát is elolvashatják az érdeklődők, így könnyedén megismerhetővé válnak az oklevelek.


A regeszták esetében szó- és betűhíven közöltük Borsa Iván és Tóth Péter munkáit. Borsa Iván a levéltári évkönyvünkben (Somogy Megye Múltjából 14. (1983.) 3-88. p.) adta közre intézményünk 98 oklevelének (a törzskönyvben 1-101. sorszámú oklevelekről van szó) tartalmi kivonatát. Tóth Péter a 103., 121., 123., 126., törzskönyvi számú oklevelekről készített regesztákat, melyek nyomtatásban most jelennek meg első alkalommal. A 140. törzskönyvi számú oklevél kivonata Komjáthy Miklós tollából származik, ez a regeszta szintén megjelent a levéltári évkönyvünkben (Somogy Megye Múltjából 9. (1978.) 48-49. p.). A 124., számú oklevél regesztáját Tóth Nórbert készítette, a 141. számú oklevél leírása pedig Tóth Norbert tájékoztatása alapján készült.


A Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti gyűjteménye 105 darab oklevelet, levelet foglal magában. A gyűjtemény két szakaszban alakult ki. Elsőként 101 darab oklevél képezte a kollekciót, majd ez a szám Tóth Péter levéltáros Somogy megyei tevékenysége idején további 40 darabbal bővült. Bár így a gyűjtemény legmagasabb sorszáma 141, valójában 105 oklevél keletkezett 1526 előtt, a többi mind Mohács utáni másolat. A 105 egység viszonylag sok, 177 darab oklevél szövegét tartotta fenn, részben szóról szóra történt átírásban, részben pedig tartalmilag átírva egyes okleveleket.


Az oklevelek közül mindössze egy olyan van, amely a Mohács előtti Somogy megyéé volt. Ez a megye 1498-ban II. Ulászló királytól kapott címereslevele, amely ma is a levéltár és Somogy megye kiemelkedő értékű emléke. Az oklevelek nagy része családi levéltárakkal került a megyei levéltárba. A legtöbb oklevél a Bosnyák család felsőpataki, a többi a Jankovich család szőlősgyöröki, a Zichy család nágocsi, a Skublics család kaposmérői és a Hunyady család levéltárából került elő. A Szigetvárról (a várostól, illetve a múzeumi egyesülettől) a megyei levéltárba bekerült oklevelek is családi eredetűek, a város Mohács előtti oklevelei bizonyára nem élték túl az 1566. évi várostromot.


A Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti, illetve utáni oklevelei az intézmény Rippl-Rónai téri épületének I. emeleti „A" raktárában lévő páncélszekrényben vannak elhelyezve.


A középkori oklevelek meglétének tételes ellenőrzése darabszintű nyilvántartás, törzskönyv alapján történik. A törzskönyv az oklevelek mellett, a SML. I. emeleti „A" raktárában lévő páncélszekrényben van elhelyezve. A törzskönyv mikrofilmje az OL. filmtárában a 34455/8 sz. alatt található.


Jelen kiadványunkban ezt a 105 oklevelet szeretnénk bemutatni. Miután a levéltár középkori oklevelei rendkívüli forrásértékkel bírnak, használatuk pedig mindezidáig korlátozott volt, lehetővé szerettük volna tenni, hogy azokat akár a történelemmel foglalkozó szakemberek, akár az érdeklődő nagyközönség minden különösebb korlátozás nélkül tanulmányozhassa.


Az oklevélkiadványt Bősze Sándor levéltár-igazgató szerkesztette. A közzétett írásokat Tóth Norbert, a MTA-MOL Zsigmondkori Oklevéltár kutatócsoportjának tudományos munkatársa lektorálta, az olvasó szerkesztő Fekete Gábor volt. A számítástechnikai munkákat (digitalizálás, képfeldolgozás, adatbázis feltöltése) a Somogy Megyei Levéltár informatikusa, Csendes Csaba végezte, a szoftvert a kaposvári Integranet Rt. készítette. Az oklevélleírásokat, a bevezető tanulmányt írta, illetve a regesztákat és az egyéb írásokat gondozta Gőzsy Zoltán, a Somogy Megyei Levéltár levéltárosa. Az anyag elkészítésében közreműködött Vonyó Jánosné, a levéltár munkatársa.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Internet (http://www.smarchive.hu ), Belső hálózat, Kutatóterem

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

n. a.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Dublin Core-ra épül

Törzsszám
XV.21.
Országkód
HU
Rekordok száma
150

Iratanyag típusa oklevél

A segédlet jellege darabszintű

Azonosító 198

Intézménykód MNL SML

Általános megjegyzések Mohács előtti iratok gyűjteménye

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő Lezárt

Verzióval kapcsolatos információk n. a.

Létrehozásában közreműködők Borsa István, Tóth Péter

Létrehozásáért felelős személy MNL SML

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit n. a.

A segédlet módosításai és változtatásai n. a.

A módosítások rövid összefoglalása n. a.

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája n. a.

Rekordok pontos száma 150

Összes törzsszámXV.21.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató