Digitális Roma Levéltár

A roma közösség emlékezete a világhálón

Keress a Roma levéltár anyagában!

Digitális Roma Levéltár

A romák alkotják ma Magyarországon és az Európai Unión belül is a legnagyobb lélekszámú kisebbséget. A Digitális Roma Levéltár a magyarországi roma történelem forrásaiból ad közre folyton bővülő válogatást. A levéltári dokumentumok jórésze a magyar állam hivatalaiban keletkezett, és elsősorban a mindenkori hatalom szempontjait, romákkal/cigányokkal kapcsolatos attitűdjeit jellemzi. Ezen az oldalon törekszünk azonban arra, hogy minél több olyan képi és elbeszélő dokumentumot is közöljünk, amelyek a roma/cigány közösségek „belső” szempontjait is érzékeltetik.

Roma Holokauszt és a magyarországi romák üldöztetése a II. világháború idején

Adatbázis

Magyar romák a II. világháború idején

A magyarországi romák által a második világháború alatt elszenvedett üldöztetésre, diszkriminatív intézkedésekre, népirtásra vonatkozó iratok digitális másolatainak adatbázisa.

Adatbázis

Magyar roma katonai és polgári áldozatok adatbázisa 1939-1945

Az adatbázis azoknak a roma férfiaknak a névsorát és adatait tartalmazza, akik tényleges katonai szolgálat, illetve fegyvertelen munkaszolgálat teljesítése közben vesztették életüket a második világháború során.

Adatbázis

Magyarországról deportált romák adatbázisa 1939-1945

1944 késő őszén a magyar nyilas kormány hatóságai több ezer, főként dunántúli romát hurcoltak el a komáromi Csillagerődben létesített gyűjtőtáborba és más gyűjtőhelyekre. A munkaképesnek nyilvánított felnőtteket és fiatalokat németországi koncentrációs táborokba deportálták. Az adatbázisban elsősorban az International Tracing Service Bad Arolsen-i levéltárának (Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution) magyar roma deportáltakkal kapcsolatos adatai szerepelnek, döntően transzportlisták és áldozati névsorok az alábbi lágerekből: Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Mauthausen, Natzweiler, Ravensbrück valamint ezek altáborai. Az adatbázisban megtalálhatók a táborok halálos áldozatai és túlélői is.

Roma Holokauszt és a magyarországi romák üldöztetése a II. világháború idején - térképek

Kutatói gyűjtemények

Adatbázis

Szuhay Péter másolati gyűjteménye

Szuhay Péter antropológus többek között a Szendrő környéki falvak világát, a mai falusi társadalmak ünnepeit kutatta, az 1980-as évek végétől érdeklődése a cigányok/ romák társadalomtörténete, mindennapjai felé fordult. Kőszegi Edittel több dokumentumfilmet készített ebben a témában és számos kiállítás, tanulmány és könyv is fűződik a nevéhez. A levéltári gyűjteményben található digitális fotómásolatokat az Europeana elektronikus gyűjtemény „Roma migráció” kiállításához bocsátotta a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára rendelkezésére.

Adatbázis

Bana József másolati gyűjtménye

Bana József történész, levéltáros, számos önálló kötet szerzője és szerkesztője. Rendszeresen publikál, ill. szerkeszt a romák társadalomtörténetéhez kapcsolódó tanulmányokat, kiadványokat is. A levéltári gyűjteményben található digitális fotómásolatokat az Europeana elektronikus gyűjtemény „Roma migráció” kiállításához bocsátotta a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára rendelkezésére.

Adatbázis

Nyári Gyula gyűjteménye

Nyári Gyula zenész, fotóművész a Budapest Szállóban dolgozott tíz éven át, majd a Várnegyedben játszott a zenekarával huszonöt évig. Fotósként a hetvenes évek közepe óta tevékenykedik. “Úton” című fotóalbuma a romák életéről mutatott közelképeket; a Józsefváros című kerületi újságnak is készített fényképeket. Munkássága elismeréseként megkapta a magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Kisebbségekért Díjat, Józsefváros Arany Koszorús Fotó Művésze és a Józsefváros Becsületkereszt kitüntetések tulajdonosa. A levéltári gyűjteményben található digitális fotómásolatokat az Europeana elektronikus gyűjtemény „Roma migráció” kiállításához bocsátotta a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára rendelkezésére.

Top 5 tartalom

Zsigmond király oklevele László vajda számára

Zsigmond, Isten kegyelméből a rómaiak mindig fenséges királya, valamint Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya összes híveinknek, a nemeseknek, a katonáknak, a várnagyoknak, a tiszttartóknak, a vámtiszteknek, a szabad városoknak, a mezővárosoknak és azok bíráinak, akik az országunkban és uralmunk alatt vagytok és hivatalt viseltek, üdvöt szeretettel. Híveink, László, a cigányok vajdája személyesen és más hozzája tartozók is a jelenlétünk elé érkeztek, s nagyon alázatos kéréseket terjesztettek elénk itt, Szepesben, a jelenlétünk előtt a kérések és könyörgések esedezésével, hogy méltóztassunk őket bőségesebb kegyelmünkben részesíteni.

Mária Terézia rendelete a cigányokról, (1767)

A cigány nép szabályozását érintő, kedves híveink, […] miként az 1761. december 10-én innen küldött utasításban uraságtoknak, valamint az összes vármegyéknek, városoknak és kerületeknek elrendeltetett, hogy a következő február hó végéig az összes cigány családokat, feltüntetve feleségeiket, gyermekeiket, azok nemét és korát, úgyszintén ha valami mesterséget űznek, vallásukat a valóságnak megfelelő módon írják össze, a távollevőket is úgy, hogy az idegenek ezen és ezen a helyen engedéllyel és kinél tartózkodnak. Név szerint állítsák össze ezeket az összeírásokat. Végezetül ezeket a törvényszéki hivatalok külön táblázatba foglalva ő szent királyi felségéhez való felterjesztés céljából ide nekünk minél gyorsabban küldjék fel. Kiegészítés: az összes cigány összeírásának alkalmával hirdessék ki, hogy a közelgő 1768. év július végéig gondoskodjanak a maguk számára jobbágyi vagy zselléri lakóhelyről, és úgy kapjanak a földesuruknál állandó lakhatást a kötelező úrbéri szolgáltatásokra vonatkoztatva, hogy a következő összeírásban már a valóságnak megfelelően lehessen feljegyezni, hogy minden egyes cigány család mely helységbe és mely földesúrhoz szegődött, vagy melyiknek vetette alá magát.

Lakatos Angéla (a gyilkosságok egyik túlélőjének) tanúkihallgatási jegyzőkönyve a székesfehérvári cigányok összegyűjtéséről, Várpalotára szállításáról és meggyilkolásáról, 1946. szeptember 21.

/.../ A csendőröknek is tudniuk kellett, hogy mi lesz velünk, mert a szép fiatal lányoknak mondták, hogy „de kár lesz, hogy meghaltok”. Mi szívesen elmenekültünk volna, de egyrészt az oroszok felé úgy sem engedtek bennünket, másrészt pedig az erős lövöldözés miatt nem volt bátorságos a házból kimenni. Különben is, mikor másnap nem jöttek értünk, reméltük, hogy talán nem is lesz velünk semmi, de kb. 3 nap múlva megjelentek értünk a csendőrök Pintér főispánnal, két teherautóval, felpakoltak bennünket, és elvittek Várpalotára. Pintér Várpalotáig velünk jött, tovább nem tudok róla. /.../

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a cigány lakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos feladatokról, 1961

/.../ A kapitalista társadalomban a cigányokat kiközösítették, kölcsönös bizalmatlanság és az előítéletek mély szakadéka keletkezett a cigányok és a nem cigány lakosság között. Hazánk felszabadulásával a cigányok a társadalom teljes jogú tagjai lettek, s a kedvező fejlődési feltételek pozitív hatással voltak a cigány lakosság leghaladottabb elemeire. Ezek száma azonban még igen kicsi és csak lassan növekszik. Többségük még máig sem tudott megszabadulni a múlt terhes örökségétől. Jogszabályaink ugyan nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a cigány lakosság hátrányos megkülönböztetésére alapot adhatna, mégis – különösen falun – még mindig előítéletek falába ütköznek, s helyenként sok önkényeskedésnek vannak kitéve. A közhiedelem például azt tartja, hogy a cigányok többsége bűnöző, holott a bűnügyi statisztika tanúsága szerint csak alig valamivel nagyobb közöttük a bűnözők aránya, mint a nem cigány állampolgárok között. Az emberek nagy része ma még szinte babonás idegenkedést érez a cigányokkal szemben. Sok szülő tiltakozik, ha gyermeke mellé cigánygyermeket ültetnek az iskolában. /.../

Dokumentumok a Phralipe megalakításáról

/.../ Javasoljuk, hogy a kisebbségi jogok rendezésének alapelve az Alkotmányban és a jelenlegi törvény előszavában is a következő szöveg legyen: "A nemzeti és etnikai kisebbségek, a magyarsággal közösen jelentenek állam és nemzetalkotó erőt a Magyar Köztársaságban. Ezért a Magyar Köztársaság minden állampolgárának, közösségének, hivatalos szervének nemzeti kötelezettsége a magyarság és a nemzeti és etnikai kisebbségek zavartalan együtt élésének elősegítése, jogainak, érdekeinek tiszteletben tartása. A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és védi a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó állampolgárainak — a kisebbségi léttel kapcsolatos — egyéni és kollektív jogait, lehetővé teszi és a szükséges anyagi eszközök és intézmények biztosításával gondoskodik e jogokkal való élés lehetővé tételéről." /.../

Roma gyűjtemények a világhálón

RomArchive
RomArchive, a romák digitális európai archívuma a romák művészetét és kultúráját mutatja be, és ezáltal érzékelteti hozzájárulásukat a sokszínű európai kultúrtörténethez. Olyan dokumentumokat ad közre, amelyek belülről, belső perspektívából jellemzik a romák történelmét.

Gypsy Lore Society
A Cigány Hagyományőrző Társaság (Gypsy Lore Society) Történeti Archívuma és Könyvtári Gyűjteménye, főként a 19. század közepétől a 20. század közepéig gyűjt és ad közre történeti forrásokat.

Fortunoff Video Archive
A Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies-t (Holokauszt Tanúságtételek Fortunoff Videótára) Connecticut állambeli New Havenben alapították, oral history-gyűjteménye ma már Amerika, Európa és Izrael területére is kiterjed. Gyűjteménye számos roma holokauszt-túlélővel készített oral history-(videó)interjút is tartalmaz, amelyek előzetes regisztráció után, kutatói engedéllyel kutathatók.

Roma Testimonies
A Roma Tanúságtételek (Roma Testimonies) a roma és szinti holokauszt adatbázisa a Cseh Tudományos Akadémia Kortárs Történeti Intézetében működő Prágai Roma Történelmi Fórum projektjének eredményeként jött létre. Több mint 100 interjúból közöl részleteket jelenleg.

Romani Cultural & Arts Company
A Romani Cultural & Arts Company (RCAC) alapította meg a Cigány, Roma és Utazó (Traveller) LMBTQ+ Oral History Archívumát. Az online adatbázis az RCAC által az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet támogatásával végzett kutatások eredményeként különböző cigány, roma és utazó közösségek LMBTQ+ tagjaival készített oral history-interjúkat közöl.

Romák a magyar történetírásban
Binder Mátyás, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársa teljességre törekvő online bibliográfiát és digitális szövegtárat hozott létre „Romák a magyar történetírásban” címmel a magyarországi romákról szóló történeti publikációkból.

Impresszum

Roma levéltár szerkesztőség

Majtényi György (felelős szerkesztő), Bana József, Csősz László, Kállai Ernő, Majtényi Balázs, Márfi Attila, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba, Szatucsek Zoltán, Tóth Péter.

A szerkesztőség emailcíme: majtenyi.gyorgy@mnl.gov.hu.

Az adatbázisokban található dokumentumok, fotók másodközléséhez minden esetben a jogtulajdonos, a Magyar Nemzeti Levéltár engedélye szükséges.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató