Adatkezelési Tájékoztató
a Magyar Nemzeti Levéltár által működtetett Adatbázisok Online (AOL) látogatóit/felhasználóit érintő adatkezelésről

Jelen tájékoztató a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) által üzemeltetett AOL látogatóinak, felhasználóinak ad részletes információt arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő az AOL látogatása, illetve az AOL felületein elérhető szolgáltatások igénybevétele során milyen felhasználói adatokat gyűjt és azokat milyen módon kezeli.

Az AOL azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók egy internetes felület használatával, férhessenek hozzá az MNL által kezelt adatbázisokhoz, digitális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz. A felhasználónak lehetősége van kérdések beküldésére és a közzétett adatokkal kapcsolatos hibák és kiegészítések jelzésére is.

Az adatkezelés tárgyát kizárólag az AOL felületén végrehajtott felhasználói aktivitások (oldal megnyitása, portálregisztráció nélkül elérhető tartalmak letöltése, illetve a felhasználói visszajelzések során megadott személyes adatok) képezik. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok részletes felsorolását a 2. pont tartalmazza.


RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Rendelet”) minden adatkezelő számára kötelezettségként írja elő azt, hogy az érintettek személyes adatainak megszerzésekor tömör és könnyen érthető tájékoztatást adjon az adatkezelés módjáról. A jelen tájékoztatás célja az, hogy az adatkezelő ezen kötelezettségének a Rendelet által előírt formában eleget tegyen.

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL)
Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Postacím: 1250 Budapest, Pf.: 3.
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth Antal
E-mail cím: adatvedelem@mnl.gov.hu
Telefon: +36 (1) 225 2883

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az AOL-on keresztül igénybe vehető szolgáltatások nem kötöttek felhasználói regisztrációhoz. A felhasználónak azonban lehetősége van a levéltári segédlet-adatbázisban közzétett adatokkal kapcsolatban adatkiegészítést, pontosítást javasolni a „hibás adat jelentése” funkció segítségével, továbbá ezen funkcióhoz kapcsolódóan saját emlékeket (pl. fényképeket, egyéb dokumentumokat) megosztani, amelyek moderálást követően az adott személyhez kapcsolódó adatlapon is megjelenhetnek. Ezek az adatok a szolgáltatás minőségének javítását szolgálják, segítik a többi felhasználót a számára fontos információ megszerzésében, ezért annak érdekében, hogy ezek az információk az eredeti adatszolgáltatásra visszavezethetők legyenek, így a levéltári adat hitelessége biztosítható legyen az adatpontosítással, kiegészítéssel összefüggő adatokat az MNL kezeli.

Figyelmeztetés személyiségi jogok védelméről:
Az AOL felhasználói tartalmainak feltöltésével a felhasználó szavatol azért, hogy a feltöltött képek mások személyiségi jogait nem sértik.

A tartalom feltöltése előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

A felhasználói tartalmak megjelenítésének célja:
Az AOL azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók egy internetes felület használatával férhessenek hozzá az MNL által kezelt adatbázisokhoz, digitális tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz. A felhasználónak lehetősége van kérdések beküldésére és a közzétett adatokkal kapcsolatos hibák és kiegészítések jelzésére, továbbá arra, hogy saját képi emlékeket osszanak meg a felületen, amelyek moderálást követően az adott személyhez kapcsolódó adatlapon is megjelenhetnek.

Moderálás
Tartalmat feltölteni kizárólag a fent meghatározott célból lehet, a feltöltendő tartalmakat az MNL, mint az oldal üzemeltetője az AOL felületén történő megjelenítés előtt moderálja.

Hozzájárulás
A Felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt MNL az AOL oldalán a fent meghatározott célból közzétegye, megjelenítse.

Kötelezettségvállalás személyiségi jogok tiszteletben tartására:
A feltöltött tartalom nem sértheti mások személyiségi jogait. Külön is felhívjuk a figyelmet a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésében nevesített személyiségi jogra, mely szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Ennek megfelelően az olyan felvételek esetében, ahol harmadik személyek képmása látható, a felhasználó csak abban az esetben jogosult annak az AOL felületén történő megjelenítését kezdeményezni, ha az adott személytől hozzájárulással rendelkezik, már nem élő személyek esetében pedig a közzétételhez az érintett örököse, a Ptk. szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa hozzájárulását adta, avagy a már nem élő érintettnek maga a felhasználó az örököse, a Ptk. szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa. A tartalom egyéb személyiségi jogokat sem sérthet, így különösen nem járhat mások becsülethez és jóhírnévhez való jogának, magántitokhoz való jogának vagy kegyeleti jogának sérelmével.

Felelősségvállalás:
A felhasználó által feltöltött tartalom jogszerűségéért a felhasználó felel. Amennyiben személyiségi jogi, szerzői jogi, adatvédelmi jogi vagy egyéb jogsértés okán harmadik személynek a feltöltött tartalommal kapcsolatban bármilyen jogcímen megalapozott kifogása/igénye merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a felhasználót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket MNL jogosult a felhasználóra hárítani.

2.1. A „hibás adat funkció” használata során a felhasználó által megadott személyes adatok

A bejelentés és a saját dokumentumok feltöltése során az alábbi adatok megadása szükséges:

E-mail cím
Név
Javítási javaslat és a megjeleníteni kívánt saját tartalmak, melyek publikus, a felhasználók által is elérhető felületen nyilvánosságra kerülhetnek.


2.2. Az AOL működtetése során kezelt egyéb személyes adatok

Az AOL használata során a rendszer a felhasználókhoz köthetően az alábbi adatokat tárolja:


2.2.1. Hibás adat bejelentése

Leírás
Bejelentés azonosító
Adatbázis azonosító
Rekord azonosító
Bejelentő neve
Bejelentő email címe
Bejelentés eredeti szövege
Bejelentés moderált szövege
Megjeleníteni kívánt saját dokumentum
Bejelentés ideje
Adatbázisban javítva jelző
Felhasználói dokumentum megjelenítése
Megválaszolva jelző
Publikus jelző
Naplózási adatok: A bejelentéseket feldolgozó adminisztrátorok által végzett minden módosítás naplózásra kerül az előző állapot megőrzésével, egy másik tábla segítségével, melyben ugyanezen mezők mellett két technikai mező kapott helyet: adminisztrátor felhasználó azonosítója, időbélyeg

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDEJE

A személyes adatok kezelésének célja:

(a) a „hibás adatok jelzése” funkcióhoz szükséges adatok esetében a felhasználó azonosítása, ennek keretében annak biztosítása, hogy a levéltár által közölt adatok és közzétett felhasználói tartalmak forrása azonosítható, ezáltal a szolgáltatás hitelessége biztosítható legyen,

(b) a sütik (cookie-k) esetében az oldalhoz történő könnyebb hozzáférés és a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálásának biztosítása.


A személyes adatok kezelésének jogalapja az (a) pontban meghatározott adatkezelés esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közfeladat ellátásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, a (b) pontban meghatározott adatkezelések esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti azon jogos érdek, hogy az adatkezelő az AOL-on elérhető szolgáltatásokat a felhasználók számára könnyen kezelhetően és biztonságosan tudja biztosítani.

A Cookie-k, a felhasználót jelölő sütik legkésőbb kijelentkezéskor vagy a böngészőprogram bezárásakor törlésre kerülnek.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

A hibás adat bejelentése funkció során megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő által megbízott adatbázisgazda és a rendszer-adminisztrátor férhet hozzá. A személyes adatokat az adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítja, továbbá nem kerül sor a személyes adatok másik országba történő továbbítására sem.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Érintetti jogainak gyakorlása keretében Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, – a Rendelet 16. és 17. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén – azok helyesbítését vagy törlését, továbbá kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Érintettként jogosult arra is, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, amennyiben az adatkezelő által végzett adatkezelést sérelmesnek tartja. A Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., a Hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefonszáma: +36/1-391-1400).
Az MNL a kezelt adatokkal kapcsolatos panaszokat, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az adatvedelem@mnl.gov.hu e-mail címen, valamint a 1250 Budapest, Pf. 3. postacímen fogadja.

Az adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek esetén a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható a Rendelet 12. cikkében meghatározott szabályok szerint.

6. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGÁRÓL

Az adatkezelő a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja.

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató