A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban

A segédlet leírására vonatkozó adatok

Az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalosan kiadott mintegy 700 darab füzetformátumú veszteséglistában tette közzé az I. világháború alatt bekövetkezett személyi veszteségeket: sebesüléseket, hadi fogságba kerüléseket és az elhalálozásokat egyaránt. Mivel a korszakban a listákhoz nem készült összevont névmutató, felmerült a társadalmi igény egy névre kereshető adatbázis iránt. A feldolgozó, adatrögzítő munka eredményeként egy több mint 1 millió 500 ezer nevet tartalmazó adatbázisban folytathatunk le keresést. A veszteséglisták mellett az adatbázis létrehozása során halotti anyakönyveket és hadi sírokra vonatkozó temetőkatasztereket is felhasználtak a készítők, ily módon bővítve a korabeli veszteséglisták információit. Szerencsés esetben a keresett személyt nem pusztán a veszteséglistában találhatjuk meg, hanem fellelhetjük halotti anyakönyvi adatait és még a sírra vonatkozóan is kaphatunk adatokat.

További részletek az adtbázisról:

A 2010-es évek elején, közeledve az I. világháború kitörésének 100. évfordulójához, a közvélemény érdeklődése egyre inkább a már-már elfeledett, az emberiség őskatasztrófájának tartott világégés történései felé fordult.

A családi legendáriumok leginkább a hősi halált halt, hadifogságba esett hozzátartozók emlékét vagy a megsebesült családtagok történeteit őrizték meg. Az eltelt 100 esztendő azonban a generációkon átívelő emlékeket és történeteket mára többnyire oly mértékben elhomályosította, hogy a kései utódokra csak a déd- vagy üknagyapa neve, valamint az a puszta tény maradt, hogy valamikor, valahol a Nagy Háború sodrában odaveszett, hadifogságba jutott vagy sebesülést szenvedett. Érthető módon a hozzátartozó minél több adatot szeretné megtudni a keresett rokon I. világháborús sorsával kapcsolatban. Eddig azonban mindenki által hozzáférhető, szabadon kereshető adatbázis nem állt rendelkezésünkre. Az I. világháború során Magyarország veszteségi adatainak összegyűjtésére ugyan történtek próbálkozások, de teljes körű, hiteles összegzésre eddig nem került sor.

A jelentős társadalmi igény alapján a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával 2012-ben kezdte meg a világháború során kiadott, az Osztrák–Magyar Monarchia veszteségi adatait tartalmazó, hivatalos veszteségi listákból a magyar honosságú katonák adatainak kereshető adatbázisba való bedolgozását. E feldolgozás szükségességét az indokolta, hogy veszteségi listákhoz nem készült összevont névmutató, amely a világháború során kiadott több mint 700 kiadványban igencsak megnehezítette a keresést. A veszteségi lajstromokból – a 2018 februárjáig tartó munka eredményeképpen – több mint 1 millió sebesülési esetet, hadifogságba jutást, illetve hősi halált regisztráltunk. A veszteségi listák adatsoraiban történő eligazodást külön rövidítésjegyzék segíti.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól kapott támogatás, illetve az akkori három stratégiai partner, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára között született megállapodás értelmében a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2015-ben feladatul kapta az 1914–1918 közötti magyar katonai áldozatvállalás adatainak feltárására, rendszerezésére és közzétételére irányuló munka koordinálását. A megállapodásnak, valamint a Centenáriumi Emlékbizottságtól kapott rendszeres támogatásnak köszönhetően a feldolgozási munka 2015-től más veszteségi dokumentumokra is kiterjedt és jelentősen felgyorsult.

Az elkészült adatbázis hat forráscsoportra támaszkodik:

a cs. és kir. Hadügyminisztérium által hivatalosan kiadott veszteségi lista,

a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban található halotti anyakönyvek,

a bécsi Hadilevéltárban található halotti anyakönyvek,

a pozsonyi Hadtörténeti Levéltárban található halotti anyakönyvek,

a bécsi Hadilevéltárban őrzött, hadisírokra vonatkozó temetőkataszteri iratanyag,

a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára megyei tagintézményei őrizetében lévő polgári halotti anyakönyvek I. világháborús halálesetekre vonatkozó bejegyzései.

z adatbázis a több mint 6 esztendeig tartó digitalizálási és feldolgozási munka eredményeképpen több mint 1 millió 500 ezer magyar honosságú katonára vonatkozó feldolgozott adatsort, vagyis több mint 1 millió 500 ezer veszteségi eseményt tartalmaz. A korabeli nyilvántartási rendszer sajátosságai miatt a hősi halottak esetében előfordulhat, hogy a keresett személy neve többször is előfordul az adatbázisban, ugyanis a veszteségi lajstrom mellett az ezred halotti anyakönyv, illetve az adott egészségügyi intézmény halotti anyakönyve vagy a hadisírokra vonatkozó temetőkataszteri iratanyag is tartalmazhatja a keresett személy nevét.

Reméljük, az egyes elemeiben külön is kereshető, tudományos alapon rendszerezett, alapkutatásokon nyugvó információtömeg szinte minden magyar család számára – határokon innen és túl – tartalmaz majd információt.

Az adatbázis elkészítéséhez nyújtott pótolhatatlan segítségükért köszönettel tartozunk külföldi partnerintézményeinknek, az Osztrák Állami Levéltár Hadilevéltárának és a Szlovák Hadtörténeti Intézet Hadtörténeti Levéltárának.

A segédlet kiadására vagy terjesztésére vonatkozó információk

Nincs kitöltve.

A segédlet digitalizált változatának elkészítéséről szóló információk

Nincs kitöltve.

A leírás elkészítésénél felhasznált szabályok, szabványok, konvenciók és protokollok felsorolására

Nincs kitöltve.

Törzsszám
HL
Országkód
HU
Rekordok száma

Adatgazda

Támogató
Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Iratanyag típusa

A segédlet jellege

Azonosító 291

Intézménykód MNL OL

Általános megjegyzések

A segédlet lezárt vagy folyamatosan bővülő

Verzióval kapcsolatos információk

Létrehozásában közreműködők

Létrehozásáért felelős személy Számvéber Norbert

A segédlet kódolásáról szolgáltat információkat, ideértve a kódolásért felelős személy(ek) és intézmény(ek) nevét, a kódolás időpontját és körülményeit

A segédlet módosításai és változtatásai

A módosítások rövid összefoglalása

Az egyes változások során végrehajtott módosítások listája

Rekordok pontos száma

Összes törzsszámHL

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató