Adatbázisok

Mikrofilmezett anyakönyvek

Mikrofilm anyakönyvek
Az adatbázis a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának állományában lévő anyakönyvek adatait, illetve azok digitális másolatait tartalmazza. A mikrofilmek szkennelésével keletkezett  mintegy 4 millió digitális felvétel az MNL kutatótermeiben tekinthető meg. Döntő többségében a gyűjtemény egyházi anyakönyveket tartalmaz 1895-ig, azonban bizonyos esetekben előfordulnak 20. század első feléig vezetett kötetek, illetve állami és egyházi anyakönyvek másodpéldányai...

Ostffyasszonyfai hadifogolytábor halotti anyakönyvei
Az egyidejűleg 40.000-50.000 személy befogadására alkalmas hadifogolytáborban a háborús években olasz, orosz, román, ukrán és szerb katonák tízezrei fordultak meg. A levéltár gyűjteményében megtalálható a létesítmény önállóan vezetett halotti anyakönyve, amely az 1917-1918 folyamán a táborban életét vesztett közel 5000 külföldi katona sze­mélyi adatait tartalmazza. A Vas Megyei Levéltár az anyakönyvi adatok számítógépes rögzítésével egy mintegy 4850 rekordot, illetve kb. 630.000...

Nemesi családok iratai

A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai
Feldolgozott iratanyag1. Lajstromozott iratok (regestrata)Károlyi azonban nem csupán megőrizte, hanem a békekötés után lajstromoztatta és (alapvetően időrend szerint) rendeztette is a szabadságharc alatt keletkezett iratait. A Ser. I. jelzetű misszilis-anyag, mint címe (Missiles diversorum ad Alexandrum Károlyi) is mutatja, a Károlyi Sándorhoz írott, 1703 és 1711 között keletkezett leveleket tartalmazza. Eredetileg a fejedelem levelei is itt szerepeltek, az adott hónap első fascikulusának...

Az MNL címereslevelei
A címereslevelek, más néven armálisok (litterae armales) a mindenkori levéltárakban őrzött gyűjtemények sorában máig nagy népszerűségnek örvendenek és a leggyakrabban keresett iratok közé tartoznak. Magyarországon az Országos Levéltár őrzi a legtöbb eredeti címereslevelet: gyűjteményünkben összesen mintegy 2500 db, a másolatokkal együtt pedig ennél jóval többre becsülhető az armálisok száma.   A magyarországi címeradományozás kora alfától omegáig: 1326-tól 1918-ig A magyarországi...

Collectio Diplomatica Hungarica
Az adatbázis a Mohácsi csata (1526. augusztus 29.) előtt keletkezett középkori okleveleket és azok adatait tartalmazza. Magyarországon már több mint egy évszázada a levéltárak külön gyűjtik ezen régi iratokat. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában (MNL OL) található mintegy 108.000 oklevél alkotja a Diplomatikai Levéltárat (DL), a más helyen található oklevelekről készült fényképmásolatok (mintegy 93.000) pedig a Diplomatikai Fényképgyűjteményt (DF). A mintegy 200.000...

Illésy-féle családtörténeti adatbázis
Közismert nevén az „Illésy patika”. Az adatbázis a magyar kancellária levéltárában elhelyezett, nagyobbrészt Illésy János és Petkó Béla által 1900 körül készített feltárócédulák adatait tartalmazza. Illésy és Petkó célja elsősorban az volt, hogy összegyűjtsék az egyes családok nemességét, kiváltságait, rangemeléseit dokumentáló források lelőhelyének adatait. A gyökeres jogokat biztosító iratok gyors visszakereshetőségére igen nagy szükség volt, mivel a Belügyminisztérium a...

Rákóczi család levelezése (E 190)
Az Erdélyi Fejedelemség egyik virágkora a Rákócziak időszaka volt. A felső-magyarországi régióban a 16. század végén kiemelkedő Rákóczi Zsigmond alapozta meg a család befolyását, majd I. Rákóczi György az erdélyi fejedelmek közül is kiemelkedő politikai szerephez jutott a harmincéves háború időszakában. Fia, II. Rákóczi György a lengyel trónra is pályázott, sikertelenül. A feleségek, Lorántffy Zsuzsanna és Báthori Zsófia szintén fontos politikai szereplőkké váltak. A gyűjtemény a család...

Összeírások

Az 1715. évi országos összeírás (N 78)
A Magyar Királyság történetének legelső, az egész országra kiterjedő összeírása 1715-ben készült el. Egyedül az 1696. évi dikális összeírás vethető össze ezzel, de mivel az a frissen visszafoglalt országról készült, az összeírás teljessége igencsak kétséges. Az 1715. évi összeírás a Rákóczi szabadságharc leverését követően az ország új, modern alapokra való helyezésének egyik kezdete volt. A hely- és családtörténészek számára alapvető forrás. Az összeírás családfőnként tünteti fel a...

Az 1720. évi országos összeírás (N 79)
A korábbi, 1715. évi összeírással való elégedetlenség arra késztette a hatóságokat, hogy 1719-ben a conscriptio hiányosságainak kiküszöbölése végett az összeírás megismétlését határozzák el. Erre 1720-ban került sor, és ez lett az oszmán uralom alól teljesen felszabadult ország első, minden vármegyére kiterjedő összeírása.Mit tartalmaz az adatbázis?Az összeírt személyek (adózók) és helységek nevét, valamint a település legfontosabb gazdasági adatait (observatio) tartalmazza. A kutatók további...

Katonaállítási lajstromok gyűjteménye
Az állandó hadsereg felállításához, illetve kiegészítéséhez készült személyi nyilvántartás, mely elsősorban 1756 és 1918 között keletkezett iratokat tartalmaz. A lajstromok nyelve korszaktól, helyszíntől függően latin, német, magyar. Az anyag 20. században keletkezett része már nyomtatványok kitöltésével jött létre, a rovatok kitöltése azonban mindvégig kézírásos módszerrel történt. A listában egy-egy személyről általában 6-10 féle adatot rögzítettek. Az alapadatok (apa, anya neve, családi...

KSH 1890. évi összesített összeírás
Az 1869. évi első és az 1880. évi második után az 1890. évi összeírás volt a Központi Statisztikai Hivatal harmadik nagy országos nápszámlálása. A népszámlálás programjának összeállításakor is fontos szempont volt a nemzetközi követelmények figyelembe vétele. A program kialakításában részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia szakemberei is, a felvétel a kor színvonalán a lehető legfejlettebb statisztikai módszerekkel történt. A népszámlálást elrendelő törvénynek megfelelően az adatfelvétel...

Miskolc város 1880. és 1900. évi népszámlálása
 Magyarországon 1784-1787 között történt az első népszámlálás, amely a korábbi adatfelvételekkel szemben immár a népesség valamennyi rétegére és a korabeli Magyarország polgári igazgatás alatt álló egész területére kiterjedt. Rendszeres adatfelvételre csak a 19. század második felétől került sor, ettől kezdve tíz évenként vették számba a korabeli lakosságot, időben eltérő szempontok alapján. Míg a népszámlálási statisztikák megmaradtak, addig a korabeli teljes lakosság adatait...

Oszmán összeírások gyűjteménye
A 16-17. században az oszmán adminisztráció által a hódoltsági területekről oszmánli nyelven készített összeírások adatainak folyamatosan bővülő gyűjteménye.  Jól használható a hódoltsági terület helységeinek helytörténeti kutatása során.Mit tartalmaz az adatbázis?Az OTKA K 108919, K 132475, K 132609 számú pályázati támogatásával készült adatbázisban pillanatnyilag a Dél-dunántúli (görösgali, koppányi, mohácsi, pécsi, szekcsői, szekszárdi, szigetvári szandzsák) az Észak-magyarországi régió...

Urbaria et Conscriptiones (E 156)
Az „UetC” a hely- és családtörténészek számára fogalom. Mit tartalmaz az adatbázis?Az adatbázis a források részletes leírása mellett a levéltárban található teljes iratanyag, mintegy 350.000 oldal digitalizált képét tartalmazza. Az iratok az 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből állnak. Mik azok az urbáriumok?Az urbáriumok a földesúr birtokát, valamint annak összes jövedelmét számba vették, valamint...

Az 1828. évi országos összeírás
Mit tartalmaz az adatbázis?Az adatbázis az 1827. évi VII. törvénycikk szerinti összeírás digitális forráskiadása, amely a magyar közgyűjtemények történetében egyedülállóan innovatív módon mesterséges intelligencia segítségével jött létre. A 2021. év folyamán a Magyar Nemzeti Levéltár a European Digital Treasures (Európa Digitális Kincsei) című nemzetközi projekt keretén belül nagyszabású önkéntes programot indított, a programra jelentkező önkéntesek pedig részt vállalhattak a levéltár szakmai...

Szegedi jugoszláv hadifogoly átmeneti otthon
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi működését a Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény írta elő, amely azonban nem rendelkezett a hadifoglyok sorsáról és hazaszállításáról. A szovjet Állami Honvédelmi Bizottság 1945. augusztus 13-án rendelkezett arról, hogy 150 000 magyar és 9 500 jugoszláv hadifoglyot indítsanak el a hazájuk felé. A hazaszállítások már az 1945-ös nemzetgyűlési választások előtt megindultak, amikor is mintegy 200–250 ezer magyar hadifoglyot...

Középkori és újkori iratok

Collectio Diplomatica Hungarica
Az adatbázis a Mohácsi csata (1526. augusztus 29.) előtt keletkezett középkori okleveleket és azok adatait tartalmazza. Magyarországon már több mint egy évszázada a levéltárak külön gyűjtik ezen régi iratokat. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában (MNL OL) található mintegy 108.000 oklevél alkotja a Diplomatikai Levéltárat (DL), a más helyen található oklevelekről készült fényképmásolatok (mintegy 93.000) pedig a Diplomatikai Fényképgyűjteményt (DF). A mintegy 200.000...

II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára, Emigrációba vitt rész (G 15)
II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára, Emigrációba vitt részA 16–17. századi Magyar Királyság történetét a Rákóczi-szabadságharc zárta le, és egyben előkészítette az ország 18. századi újjáépítésének időszakát is. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett mozgalom kirobbanását az oszmánok elleni felszabadító háborúk társadalmi változásai (a vitézlő rend megszűnése), a megváltozott birtokviszonyok, a császári katonaság visszaélései, a felekezeti viszályok, valamint a kialakuló új központosított...

Kamarai utasítások (E 136)
A ma ismert közigazgatás a 16–17. században alakult ki. Az ekkor kialakult hivatalok, de mellettük a főkapitányságok és várak tisztviselői a kiadott utasítások (ún. instrukciók) alapján végezték feladataikat. Az általános és részlet-utasítások úgyszólván mindent szabályoztak, ami a kincstári igazgatás szorosabban és tágabban értelmezett feladataival kapcsolatos volt, beleértve például a hadseregellátásra, a városi tisztújításra vonatkozó kérdéseket, vagy olyan biztosok kiküldetését, akiknek...

Kassa Város Levéltárának Titkos Levéltára, középkori iratok
A Magyar Királyság szabad királyi városai között Kassa kiemelt szerepet foglalt el gazdasági fejlettsége, a külkereskedelmi szerepe miatt is. A várost gazdasági ereje és lakosságának száma is legfontosabb városaink közé emelte. Miután a város levéltára épen megmaradt, így ez a gyűjtemény a város történetét kutatók számára éppen úgy érdekes, mint a régió (Felső-Magyarország, ma Kelet-Szlovákia) középkori múltja iránt érdeklődőknek. Jelen adatbázis a város legfontosabb iratait tartalmazó ún....

Reformáció kora: MNL OL 1526-1570
Az adatbázisban az Országos Levéltár 1526. augusztus 30. és 1570 között keletkezett iratainak feldolgozása található. A munkát 2016 tavaszán a Reformáció Emlékbizottság támogatásával kezdtük, majd az „MNL OL 1526–1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása” c. K 128695 azonosító számú NKFIH pályázat keretében folytattuk.A projekt során mintegy 500 törzsegységben (fondban/állagban) kell(ett) feltárnunk, digitalizálásra előkészítenünk, digitalizálnunk az 1526–1570 közötti...

Városi és községi pecsétek (E 213, A 132)
A gyűjteményt a kamarai archivum irataiból (elsősorban városi és községi kiadványok, hitelesítmények, illetve ezek mellékletei közül) a századforduló körül válogatták össze, művelődéstörténeti, helytörténeti célokra. Tárgyuk: vagyonjogi, gazdasági, igazgatási, adószedési, igazságszolgáltatási, úrbéri, úrbérrendezési ügyek. Vannak összeírások, levelek is. Az iratokat a megyék és azokon belül a helységek ábécéje szerint helyezték el. (Külön Horvátország, Szlavónia, Erdély és a külföld iratait.)...

Polgári kori iratok

Miskolc város 1880. és 1900. évi népszámlálása
 Magyarországon 1784-1787 között történt az első népszámlálás, amely a korábbi adatfelvételekkel szemben immár a népesség valamennyi rétegére és a korabeli Magyarország polgári igazgatás alatt álló egész területére kiterjedt. Rendszeres adatfelvételre csak a 19. század második felétől került sor, ettől kezdve tíz évenként vették számba a korabeli lakosságot, időben eltérő szempontok alapján. Míg a népszámlálási statisztikák megmaradtak, addig a korabeli teljes lakosság adatait...

Országos Földhitelintézet Birtokpolitikai Főosztálya
Az Országos Földhitelintézet (OFI) Birtokpolitikai főosztályához (Z 135) készült adatbázis felületét használjuk az elkobzott zsidó földbirtokok adatainak rögzítéséhez. Az FM Általános iratok (K 184) állag 27. tételben lettek összegyűjtve az 1939. évi IV. tc. és az 1942. évi XV. tc. rendelkezései értelmében keletkezett dokumentumok: például a zsidóbirtokokról településemként készült...

Magyar Királyi Belügyminisztérium államrendészeti kartotékrendszere – Csendőrkartonok
A Magyar Királyi Belügyminisztérium államrendészeti kartotékrendszere (Csendőrkartonok) megnevezésű irategyüttes, a két világháború közötti magyar politikai rendészeti szervek nyilvántartása az államra veszélyesnek ítélt, elsősorban baloldali mozgalmakhoz kötődő, kommunista érzelmű személyekről. A személyes adatokban gazdag irategyüttes mintegy 60 ezer kartonból és 9 ezer, a kartonokat kiegészítő egyéb iratból áll. A kézzel vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványokon a megfigyelt személy...

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867–1944
Az adatbázis egyrészt 1867-től az 1944-es nyilas hatalomátvételig Magyarországon fennálló kormányok minisztertanácsi üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak teljes jegyzékét tartalmazza, másrészt az egyes napirendi pontok tartalmi kivonatát jeleníti meg. Az iratanyagban történő kutatáshoz nem kell az eredeti, illetve a fénymásolatban kutatásra kiadható iratokat kikérni, a napirendi pontok tartalmi kivonatolása minden lényegi információ keresését biztosítja.Az adatbázis...

Szovjet-oroszországi magyar hadifoglyok (1920-1938)
A HU-MNL-OL K 73 Külügyminisztériumi Levéltár, Külügyminisztérium, Hadifogoly osztály iratanyaga magában foglalja az 1918 és 1938 között az első világháborús magyar hadifoglyok és internáltak felkutatásával, segélyezésével, védelmével és hazaszállításával kapcsolatban keletkezett iratokat.A Külügyminisztériumon belül 1922-ig működött önálló Hadifogoly osztály, ezután ügykörét a Szociálpolitikai és munkásügyi, majd 1924-től a Közigazgatási és jogsegély-, illetve a Nemzetközi magánjogi...

1945 utáni iratok

Holokauszt Szabolcs, Szatmár, Bereg megyékben
    A holokauszt 70. évfordulóján emlékezünk azokra a zsidó honfitársainkra, akiket Szabolcsból, Szatmárból, Beregből hurcoltak el és nem élték túl a megpróbáltatásokat. Együtt érzünk mindazokkal, akiknek lelkén mély sebeket ütöttek a borzalmak, akik nem térhettek vissza soha többé szülőföldjükre, lakóhelyükre, akik elvesztették szeretteiket.     

MDP Békés Megyei Bizottsága jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja Békés Megyei Bizottságának alábbi testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjait és az iratok digitális másolatát tartalmazza, az alábbi évkörökkel: Aktíva értekezletek, 1948-1954. Megyebizottsági titkársági ülések, 1949-1956. Megyebizottsági Végrehajtó Bizottsági ülések, 1948-1956. Megyei pártértekezletek, 1950-1954. Megyei választmányi és pártbizottsági ülések, 1948-1956. Munkatervek, jelentések, 1948-1956. Titkári értekezletek,...

MDP iratok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban
Az adatbázis az MDP alábbi, Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek regesztáit tartalmazza a következő évkörökkel:  A megyei pártbizottság által tartott különféle tanácskozások jegyzőkönyvei, 1948-1956.A megyei titkárok iratai, 1948-1956. (Megjegyzés: ehhez az anyaghoz nem készült napirendi pont jegyzék, csak őrzési egység leltár!)Az MDP megyei pártértekezleteiről készített jegyzőkönyvek, 1950-1954.Az MDP Szolnok Megyei Bizottsága (1954-től...

MDP jegyzőkönyvek
Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja alábbi országos testületei üléseinek napirendi pontjait és azok tartalmi kivonatát, illetve az iratok digitális másolatát tartalmazza, a következő évkörökkel: Kongresszusok és konferenciák, 1948-1954. Központi Vezetőség, 1948-1956. Politikai Bizottság, 1948-1954. Titkárság, 1948-1956. Szervező Bizottság, 1948-1953.Az adatbázis alapjául az alábbi, könyv formában publikált levéltári segédletek szolgáltak: T. Varga György: Az MDP Központi Vezetősége,...

MDP Pest Megyei Bizottságának jegyzőkönyvei
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Pest Megyei Bizottsága irataiAz MDP Pest megyei anyagának jelentős részét a tagságra jelentkezők kérelmeinek elbírálása, káderjavaslatok, valamint fegyelmi ügyek teszik ki. Rendszeresen szerepelt napirenden a megyei mezőgazdaság helyzete, főleg az aratási, cséplési, begyűjtési munkák állása, illetve a téeszekkel, gépállomásokkal és a tagosítással kapcsolatos jelentések. A mezőgazdaság mellett természetesen az ipari termelést érintő kérdések sem...

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1944–1965
Az adatbázis létrehozásával kapcsolatos munkálatokat eredetileg a MOL Digitarchiv felületén megjelenítendő elektronikus segédlet elkészítése céljából kezdték el a 2022-től MNL OL 1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Osztálya néven működő szervezeti egység jogelődjeinek a munkatársai. Az adatbázist mintegy megelőlegezték a G. Vass István nevével fémjelzett kötetek, amelyek a napirendi pontok jegyzékeként ölelték fel négy kiadványban az 1944. december 23. és 1958. április 18....

MSZMP Békés Megyei Bizottsága Pártbizottsági- és Végrehajtó-bizottsági ülései
Az adatbázis MSZMP Békés Megyei Bizottságának Pártbizottsági és Végrehajtó Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveit tartalmazza, kereshető, OCR-ezett PDF-formátumban, 1957 és 1989 közötti évkörrel. Adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok az oldalak, ahol szenzitív adatok találhatók, így elsősorban a fegyelmi ügyek és a káderjavaslatok.  A támogatói nyilatkozattal rendelkező tudományos kutatók és a betekintésre jogosult további személyek a levéltár kutatótermében férhetnek hozzá a...

MSZMP Heves Megyei Pártbizottságának jegyzőkönyvei
Az adatbázis az MSZMP Heves Megyei Pártbizottsága alábbi testületi üléseinek jegyzőkönyveiről készült tartalmi kivonatokat tartalmaz, a követklező évkörökkel: MSZMP Heves Megyei Ideiglenes Intéző Bizottságának/Pártbizottságának ülései, 1956-1960 MSZMP Heves Megyei Pártbizottságának ülései, 1961-1989 MSZMP Heves Megyei Ideiglenes Elnökségének/végrehajtó Bizottságának ülései, 1956-1957,MSZMP Heves Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései, 1958-1989   Adatvédelmi okokból letiltásra kerültek azok...

MSZMP jegyzőkönyvek
Az adatbázis a magyar Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi országos testületei üléseiről készült jegyzőkönyvek napirendi pontjainak tartalmi kivonatát, valamint egyes esetekben az iratok digitalizált változatát is tartalmazza, a következő évkörökkel: Központi Bizottság, 1956-1970 Politikai Bizottság, 1956-1989Szervező Bizottság, 1956-1957Titkárság, 1956-1980Elnökség, 1989A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Németh Jánosné: Az MSZMP...

MSZMP Somogy Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei
Az adatbázis az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága alábbi testületi üléseinek napirendi jegyzékeit és a hozzájuk tartozó iratok digitalizált forráskiadásokat tartalmazza, a következő évkörökkel: Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága pártbizottsági üléseinek napirendjegyzéke, 1957-1989: Pártbizottsági ülések, "B" szekció Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága pártértekezleteinek napirendjegyzéke,  1959-1989: Pártértekezletek, "A" szekció Az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága végrehajtó...

Orsós szalagok adatbázisa
Orsós szalagok adatbázisa  Az audiovizuális dokumentumok a 20. század kitüntetett figyelmét érdemlő, új lehetőségeket felkínáló emlékei, amelyek kezelésmódjukat tekintve is jelentősen eltérnek a több száz éves hagyománnyal rendelkező írásos anyagoktól. A levéltári gyűjtemények esetében tradicionálisan alkalmazott módszerek és eszközök ugyanis sem az audiovizuális dokumentumok tárolására, sem azok kezelésére nem ideálisak. A Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeiben az iratanyag mellett...

Győr-Moson-Sopron megyei párttestületek jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron Megyei Bizottsága különböző szintű és típusú pártaktíva-értekezleti jegyzőkönyveit, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövetség Győr-Sopron Megyei Szerveinek MSZMP Bizottsága és a Munkásőrség Győr-Sopron Megyei Parancsnoksága ülési jegyzőkönyveit tartalmazza.

Kaposvár város képviselő-testületi üléseinek napirendjegyzéke
 Az adatbázis Somogy vármegye 1872−1950 közötti községi, nagyközségi és városi képviselő-testületi üléseinek napirendjegyzékeit tartalmazza. A polgári korszak települési döntéshozó testületeinek anyaga a legfontosabb források egyike a korszakból. Elsőként Kaposvár város 1879−1949 közötti időszakára vonatkozóan olvashatjuk a testületi döntések napirendi pontjait. A forrás bepillantást enged a város döntéshozatali mechanizmusaiba, a város gazdaság, társadalomtörténetébe. Az adatbázis...

MDP Hadifogoly Iroda
A Magyar Kommunista Párt (Magyar Dolgozók Pártja) Hadifogoly Irodáját 1945 novemberében hozták létre. Az MKP és az MDP iratainak tanúsága szerint az Iroda fennállása alatt folyamatosan foglalkozott a szovjetunióbeli táborokban őrzött magyar hadifoglyok felkutatásával, valamint a hazatérők megsegítésével kapcsolatos különböző feladatok ellátásával is.Már a második világháború véget előtt a szovjet fogságba esett hadifoglyoknak a Moszkvában tartózkodó magyar kommunisták a szovjet vezetéssel...

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1965-1979
"Belpolitikai természetű kérdésekről most nem kívánok tájékoztatást adni, a PB legutóbbi ülésén megtárgyalt anyagokról sem, mert azok olyan természetű kérdések voltak, amelyekkel az illetékes szervek tovább foglalkoznak és visszakerülnek még a PB elé. Ebbe a Kormány később kapcsolódik bele. Annyit megemlítenék, hogy a mechanizmus problémák megvitatása szerepelt a PB előtt korábban, ennek egy bizonyos és nem jelentéktelen részletproblémája a mostani ülésen napirenden volt: az elosztás,...

MKP vezető testületeinek iratai
Az adatbázis a Magyar Kommunista Párt országos testületeinek üléseiről készült jegyzőkönyvek digitalizált változatát tartalmazza 1944 és 1948 között.A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma 1944-1948. Szerkesztette: Horváth Julianna, Szabó Éva és Zalai Katalin. Budapest, Napvilág Kiadó, 2001.

Somogy megye tanácstestületei jegyzőkönyveinek napirendjegyzékei
Somogy megye városi és jogelőd (nagy)községi (közös) tanácsai testületi üléseinek 1950 és 1990 közötti napirendjegyzékeit tartalmazza az adatbázis. A Magyar Népköztársaság Országgyűlése az 1950. május 18-án kihirdetett I. Tanácstörvénnyel (1950. évi I. törvény) vezette be az addigi közigazgatási rendszer helyett a tanácsrendszert.Somogy megyében 1950-ben csak a megyeszékhelyen, Kaposvárott hoztak létre városi tanácsot. 1969-ben Siófok, 1971-ben Nagyatád,...

Szegedi jugoszláv hadifogoly átmeneti otthon
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi működését a Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény írta elő, amely azonban nem rendelkezett a hadifoglyok sorsáról és hazaszállításáról. A szovjet Állami Honvédelmi Bizottság 1945. augusztus 13-án rendelkezett arról, hogy 150 000 magyar és 9 500 jugoszláv hadifoglyot indítsanak el a hazájuk felé. A hazaszállítások már az 1945-ös nemzetgyűlési választások előtt megindultak, amikor is mintegy 200–250 ezer magyar hadifoglyot...

Zala megyei párttestületek jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi, különböző szintű és típusú, Zala megyei vezetőtestületei ülésjegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza:Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai - Testületek iratai.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.aa. Pártértekezletek (Pártkonferenciák) jegyzőkönyvei. Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.ab. Pártbizottság (Pártválasztmány) üléseinek jegyzőkönyvei.  Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.ac....

Zala megyei tanácstestületek jegyzőkönyvei
 Az adatbázis a Zala megye területén 1950-1990 között működött különböző szintű (megyei, járási, városi) tanácstestületek ülésjegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza:   Megyei tanács   HU-MNL-ZVL-XXIII.1.a. Zala Megyei Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt. HU-MNL-ZVL-XXIII.2.a. Zala Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai. Ülésjegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt.   Járási tanácsok   HU-MNL-ZVL-XXIII.201.a. Keszthelyi Járási Tanács...

Vármegyei közgyűlések

Borsod megye közgyűlése
Az adatbázis Borsod vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1569 és 1581 közötti évkörrel.    A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:   Tóth Péter: Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei I. 1569-1578, Borsodi Levéltári Füzetek 51., Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, Miskolc, 2008.   A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA...

Esztergom vármegye közgyűlése
Az adatbázis Esztergom vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1618 és 1723 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1638-1702, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 4., Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom, 1999. A könyv digitalizált...

Fejér vármegye közgyűlése
Az adatbázis Fejér vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1692 és 1711 közötti évkörrel.A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Arany Magyar Zsuzsanna - Klauszné Móra Magda - Erdős Ferenc: Fejér vármegye nemesi közgyűlésének regesztái 1692-1711, Fejér Megyei Történeti Évkönyv 25, Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár, 1997. A könyv digitalizált változata elérhető a...

Gömör vármegye közgyűlése
Az adatbázis Gömör vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1571 és 1579 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, Borsodi Levéltári Füzetek 35., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1996. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Győr vármegye közgyűlése
Az adatbázis Győr vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1580 és 1637 közötti évkörrel.     A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1580-1616, Győr, Győr-Moson-Sopron megye Levéltára, 1990.  Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési...

Nógrád vármegye közgyűlése
Az adatbázis Nógrád vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1597 és 1656 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Oborni Teréz: Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1597-1603, Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 28, Nógrád Megye Levéltár, Salgótarján, 2001. A könyv digitalizált változata elérhető a...

Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlése
Az adatbázis Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1632 és 1740 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak:Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638–1711. I. 1638–1644, 1656–1665, Budapest, Pest Megyei Levéltár, 1983.https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Lf_27/?pg=0&layout=sBorosy...

Somogy vármegye közgyűlése
Az adatbázis Somogy vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1710 és 1715 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány alábbi részlete szolgált:Tóth Péter: Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei (1658—1718), in Somogy megye múltjából 21., Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1990, 15-66. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Sopron vármegye közgyűlése
Az adatbázis Sopron vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1579 és 1581 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak:Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579-1589, Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, 1994. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Szatmár vármegye közgyűlése
Az adatbázis Szatmár vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1593 és 1640 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyveiből 1593. május 1 - 1616. augusztus 6, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1986. Henzsel Ágota: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629-1634,...

Tolna vármegye közgyűlése
Az adatbázis Tolna vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1696 és 1717 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak:Várady Zoltán: Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1696-1703, Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Vas vármegye közgyűlése
Az adatbázis Vas vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1595 és 1641 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1595-1600, Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 1989. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Zala vármegye közgyűlése
Az adatbázis Zala vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1555 és 1678 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadvány szolgált:Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711 I. 1555-1609, Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 1989.A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Zemplén vármegye közgyűlése
Az adatbázis Zemplén vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1558 és 1563 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak:Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I. 1558-1560, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1990. A könyv digitalizált változata elérhető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon:...

Megyei adatbázisok

Miskolc város 1880. és 1900. évi népszámlálása
 Magyarországon 1784-1787 között történt az első népszámlálás, amely a korábbi adatfelvételekkel szemben immár a népesség valamennyi rétegére és a korabeli Magyarország polgári igazgatás alatt álló egész területére kiterjedt. Rendszeres adatfelvételre csak a 19. század második felétől került sor, ettől kezdve tíz évenként vették számba a korabeli lakosságot, időben eltérő szempontok alapján. Míg a népszámlálási statisztikák megmaradtak, addig a korabeli teljes lakosság adatait...

A magyar katona áldozatvállalása a Nagy Háborúban
Az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalosan kiadott mintegy 700 darab füzetformátumú veszteséglistában tette közzé az I. világháború alatt bekövetkezett személyi veszteségeket: sebesüléseket, hadi fogságba kerüléseket és az elhalálozásokat egyaránt. Mivel a korszakban a listákhoz nem készült összevont névmutató, felmerült a társadalmi igény egy névre kereshető adatbázis iránt. A feldolgozó, adatrögzítő munka eredményeként egy több mint 1 millió 500 ezer nevet tartalmazó adatbázisban...

Győr-Moson-Sopron megyei párttestületek jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Magyar Szocialista Munkáspárt Győr-Sopron Megyei Bizottsága különböző szintű és típusú pártaktíva-értekezleti jegyzőkönyveit, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövetség Győr-Sopron Megyei Szerveinek MSZMP Bizottsága és a Munkásőrség Győr-Sopron Megyei Parancsnoksága ülési jegyzőkönyveit tartalmazza.

Kaposvár város képviselő-testületi üléseinek napirendjegyzéke
 Az adatbázis Somogy vármegye 1872−1950 közötti községi, nagyközségi és városi képviselő-testületi üléseinek napirendjegyzékeit tartalmazza. A polgári korszak települési döntéshozó testületeinek anyaga a legfontosabb források egyike a korszakból. Elsőként Kaposvár város 1879−1949 közötti időszakára vonatkozóan olvashatjuk a testületi döntések napirendi pontjait. A forrás bepillantást enged a város döntéshozatali mechanizmusaiba, a város gazdaság, társadalomtörténetébe. Az adatbázis...

Somogy megye tanácstestületei jegyzőkönyveinek napirendjegyzékei
Somogy megye városi és jogelőd (nagy)községi (közös) tanácsai testületi üléseinek 1950 és 1990 közötti napirendjegyzékeit tartalmazza az adatbázis. A Magyar Népköztársaság Országgyűlése az 1950. május 18-án kihirdetett I. Tanácstörvénnyel (1950. évi I. törvény) vezette be az addigi közigazgatási rendszer helyett a tanácsrendszert.Somogy megyében 1950-ben csak a megyeszékhelyen, Kaposvárott hoztak létre városi tanácsot. 1969-ben Siófok, 1971-ben Nagyatád,...

Szegedi jugoszláv hadifogoly átmeneti otthon
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi működését a Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény írta elő, amely azonban nem rendelkezett a hadifoglyok sorsáról és hazaszállításáról. A szovjet Állami Honvédelmi Bizottság 1945. augusztus 13-án rendelkezett arról, hogy 150 000 magyar és 9 500 jugoszláv hadifoglyot indítsanak el a hazájuk felé. A hazaszállítások már az 1945-ös nemzetgyűlési választások előtt megindultak, amikor is mintegy 200–250 ezer magyar hadifoglyot...

Zala megyei párttestületek jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt alábbi, különböző szintű és típusú, Zala megyei vezetőtestületei ülésjegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza:Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai - Testületek iratai.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.aa. Pártértekezletek (Pártkonferenciák) jegyzőkönyvei. Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.ab. Pártbizottság (Pártválasztmány) üléseinek jegyzőkönyvei.  Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-XXXV.57.ac....

Zala megyei tanácstestületek jegyzőkönyvei
 Az adatbázis a Zala megye területén 1950-1990 között működött különböző szintű (megyei, járási, városi) tanácstestületek ülésjegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza:   Megyei tanács   HU-MNL-ZVL-XXIII.1.a. Zala Megyei Tanács iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt. HU-MNL-ZVL-XXIII.2.a. Zala Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai. Ülésjegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt.   Járási tanácsok   HU-MNL-ZVL-XXIII.201.a. Keszthelyi Járási Tanács...

Zala vármegye és települései 1950 előtti testületeinek jegyzőkönyvei
Az adatbázis a Zala vármegye területén 1950 előtt működött különböző szintű (megyei, városi) testületek (közgyűlés, kisgyűlés, képviselő-testület) ülésjegyzőkönyveinek napirendi pontjait tartalmazza.Vármegyei testületek:HU-MNL-ZVL-IV.251.a. Zala Vármegye Bizottmányának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-IV.252.a. Zala Vármegye Bizottmányának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Részletes leírást lásd itt.HU-MNL-ZVL-IV.259.a. Zala Vármegye Tisztiszékének...

Csak leírás a gyűjteményekről

A Kaposvár Városi Tanács tervtári iratainak adatbázisa 1953-1988

A piarista custodiatus mernyei gazdaságának fényképei

A polgári kori egyesületek (1867-1949)

Az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás somogy megyei adatai

Az 1925-ös Somogy megyei Közigazgatási tájékoztató lapok

Balatoni képeslapgyűjtemény 1901–2007

Bálványossy Tibor fényképgyűjteménye 1899 - 1959

Gyászjelentések / Mourning-cards / Traueranzeige / Avis de déces

Hangfelvételek az MSZMP megyei vezető testületeinek üléseiről 1958-1967.

Heves megye történeti archontológia adatbázis

Kaposvár építésügyi iratai, 1912-1939(1949-ig készül)

Kaposvár város képviselő-testülete közgyűléseinek napirendi adatbázisa 1879–1949

Középkori oklevelek - 1526 előtti oklevelek

Kutatási segédlet az egyházi anyakönyvi másodpéldányok használatához

Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratai Fiume

Metales / Határjárások

MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága

MSZMP Pest Megyei Bizottsága jegyzőkönyvei I.

Műszaki dokumentációk a főszolgabírói (főjegyzői) iratokban 1872 - 1950

Nógrád megyei pártvezetők életrajzai

Somogy megye közigazgatási adattára 1872-1950

Somogy Megye Múltjából Levéltári Évkönyv repertóriuma 1970-2006

Somogy megye városi tanácsai testületi üléseinek napirendjegyzékei 1950 - 1990

Somogy Megyei Pedagógiai Intézet iktatlan iratai

Sublótba zárt háború

Térképek és tervek a Balatoni Kikötők Műszaki Felügyelőségének irataiban 1888–1955

Veszprém megye anyakönyvi kerületei (1895-1973)

Veszprém megye helyismereti és helytörténeti adatbázisa

Veszprém megye közigazgatástörténeti adatbázisa (1945-1990)

Veszprém megyei tervdokumentációs adatbázis

Veszprém város első világháborús hadigondozási adatbázisa

Veszprémi Kaleidoszkóp - fényképgyűjtemény Veszprém város 20. századi utcaképeiről, épületeiről, életéről

* ? " - \
magyar* szórészletet helyettesít, pl.: magyarok, magyaroknak, magyarság sz?n egy betűt helyettesít, pl.: szent, szán, színben "magyar" csak a pontos kifejezésre keres pl. magyarok-ra nem -alma kihagyja azokat a találatokat, amelyben az alma szó megtalálható Részletes keresési útmutató